Pazarlama Mevzuatı vize

 


Tüketici tanımı ve yasanın amacı
Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari ya da mesleki olmayan amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek ya da tüzel kişiye denir.
Mal: alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları, elektronik yazılımları, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları kapsar.
Hizmet: bir ücret ve ya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti kapsar.
Ticaretin korunması hakkındaki yasanın amacı;
Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarını korumak, tüketiciyi aydınlatmak, eğitmek, zararını tazmin etmek, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlemeleri teşvik etmektir.
Ticaretin korunması hakkında yasa 1995 yılında TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiş, daha sonra 2003 yılında tüketici lehine esaslı değişiklikler getirilmiştir.
Ayıplı mal ve hizmetler
Ayıplı mal ve hizmet; ambalajında, etiketinde, kullanım kılavuzun da ya da reklam ve ilanlarında yer alan niteliklere aykırı olan tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler ayıplı mal olarak adlandırılır.
Mal ya da hizmetin ayıplı olması durumunda tüketici ne yapabilir?
Mal ayıplı olduğu anlaşıldığında, tüketici malı aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde satıcıya ayıbı bildirmekle yükümlüdür.
   Tüketici bu durumda;
 
  1.  Ödemiş olduğu bedelin iadesini
  2. Malın ayıpsız misliyle değişimini
  3.  Ayıp oranında bedel indirimi

Gibi haklardan yararlana bilir.

 
Ayrıca olası bir yaralanma veya ölüm söz konusu olduğunda tüketici tazminat talebinde bulunabilir.
Ayıplı mal veya hizmetten imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente vs müteselsilen sorumludurlar.
Taksitli satış sözleşmeleri
Taksitle satış; satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği malın veya hizmetin sözleşmesinin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiğin satım türüdür.
Taksitle satış sözleşmesi yazılı şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari koşullarlar şunlardır;
 
  • Tüketicinin ve satıcının isim, unvan, açık adres, varsa erişim bilgileri
  •  Malın veya hizmetin peşin fiyatı
  • Vadeye göre faizle birlikte toplam fiyatı
  •  Faiz miktarı ve Faiz oranının %30’unu geçmemek üzere gecikme faiz oranı
  •  Peşinat tutarı
  •  Ödeme planı
  •  Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları
 
Taksitli satışlarda tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir.
Satıcı veya sağlayıcı taksitlerin birinin veya bir kaçının ödenmemesi durumunda borcun tümünü talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak; ancak tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve bu iki taksitin ödenmeyen taksit toplamının en az onda biri olması halinde kullanabilir. Satıcı bu hakkı kullanabilmek için 1 hafta müddet vermeli.

Sözleşmedeki haksız şartlar


Eğer bir sözleşme satıcıdan önce hazırlanmış ise ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememiş ise o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Devre tatil sözleşmeleri

En az 3 yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde belirli veya belirlenebilecek ve 1 haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devrini içeren yazılı sözleşme.


Kampanyalı satışlar
Kampanyalı satış gazete radyo televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak iştirakçi kabul edilmesi, malın ve hizmetin daha sonra teslim ya da ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.
Kampanyalı satışlar bakanlığın izni ile yapılır. İlan ya da taahhüt edilen malın veya hizmetin gereği gibi olmaması durumunda satıcı, ithalatçı- üretici, acente vs… müteselsilen sorumludur.
Tüketici kampanyadan çıktığı takdirde o ana kadar ödediği bedeli ödemekle yükümlüdür.
Kampanyalı satışlarda malın teslimi ya da ifa süresi 12 ayı aşmaz. Konut veya tatil amaçlı ise 30 ay
Kapıdan satış sözleşmeleri


Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarih den itibaren 7 gün içerisinde malın kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir.
Kapıdan satışlarda satıcının ve sağlayıcının yükümlülüğü;
Kapıdan satış sözleşmelerinde mal ve hizmetin niteliğine ilişkin açıklayıcı bilgi cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az 10 punto ile yazılı olan tüketiciyi korumaya yönelik olan ibare olmalıdır.
Tüketici sahip olduğu haklarının da bulundu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcılar ve sağlayıcılar bu bilgileri sözleşmede yer alamsını sağlamak ve taraflara birer nüshasını bırakmak zorundadırlar.
Mesafeli sözleşmeler

Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer araçları kullanarak tüketicilerle karşı karşıya gelmeksizin yapılan sözleşmelerdir.
Bu sözleşmenin akdinde bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketici kredileri
Tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredilerdir. Bu sözleşmeler yazılı olarak yapılır ve bir nüshası tüketiciye verilmek zorundadır.
Garanti belgesi
İmalatçı ve ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri mallar için bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2 yıldır.Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !